Resultats de la cerca

Heu fet servir la cerca materia i heu buscat el terme CONFRARIES

S'han trobat 17 coincidencies.

Podeu fer clic a les capçaleres per ordernar o bé utilitzar el filtre per filtrar resultats.

Resum Format Exemplars Signatura
Molt illustre Senyor, La Confraria vella dels Iulians, Mercers desta ciutat, la qual consta de vuyt estaments, que son guanters, sombrerers, cinters, pentiners ... hauent tinguda noticia, que moltas de las confrarias de Barcelona, eo los Syndichs respectiuè de aquelles, han representat ... la gran conueniencia hi ha de prohibir la entrada de las mercaderias, robas ... y fabricades de fora Regne ...

[S.l. : s.n., 1626 o post.]

LLIBRE 1 CA 072 / ED 193 (Reserva 7)
In processu maiordomorum offitii textorum lini, super manifestatione /

[Tarazona? : s.n., 16--]

LLIBRE 1 CA 030 / ED 208 (Reserva 7)
Molt illustre senyor. H [sic] Havent tingut noticia los mestres corders de cordas de viola de la prsent ciutat, que los cotoners de aquella co[n]tinua[n]t ab lo mateix, danyat animo que antes contra dits cordèrs ...
Confraria dels Corders (Barcelona)
[Barcelona : s.n., 1684]

LLIBRE 1 CA 078 / ED 203 (Reserva 7)
Pro Iosepho Rafart uti syndico confratriae tintorum pannorum et lanae praesentis civitatis Barcinonae contra confratriam tintorum serici et telarum. Iuris discursus. Relator magnificus Iosephus Aleny, de consilio suae magestatis. In actis, Balthazaris Oriol & Marcer, not. regijq scribae mandati
Rafart, Josep
[Barcinone : s.n., 1671]

LLIBRE 1 CA 038 / ED 201 (Reserva 7)
Validitas regii privilegii. Pro consulibus et administratoribus confratriae textortm [i.e. textorum] lini praesentis civitatis cum proceribus confratriae culcitrariorum eiusdem coram magnifico Ignasio Pi et de Riu V.I.D assessore Excellentissimorum conciliariorum praesentis civitatis, scriba Cortès not. & secretario civitatis
Confraria dels Teixidors de lli (Barcelona, Catalunya)
Barcinonae : s.n., 1704

LLIBRE 1 CA 107 / ED 212 (Reserva 7)
El Llibre dels paraires de Carme : transcripció del "Llibre de la Confraria dels Perayres del lloch de Snt. Marty de Carme, baix la invocasió del gloriós Snt. Roch, fundada en lo any 1733" /

Centre d'Estudis Comarcals, 1965

LLIBRE 1 677"17/18"(460.23) LLI (Biblioteca)
Molt illustres y molt magnifichs senyors. Los prohomens y Confraria dels Torcedors de seda de la present ciutat han tingut noticia...
Confraria dels Torcedors de Seda (Barcelona, Catalunya)
[Barcelona? : s.n., entre 1626 i 1636]

LLIBRE 1 CA 034 / ED 190 (Reserva 7)
Molt illustre senyor, La Confraria dels Velers de la present ciutat, experimentant los grans danys que la cosa publica y la mateixa Confraria patian per lo abùs se feya en passar mestres de dit offici, no denegant la mestria à ningu, passat que haguès lo temps del aprenentatje...
Confraria dels Velers (Barcelona)
[Barcelona : s.n., 1672]

LLIBRE 1 CA 042 / ED 202 (Reserva 7)
Don Carlos por la gracia de Dios, rey de Castilla... A los amados y fieles de la real magestad todos... sepais como en el pleyto y causa que en la nuestra corte y Audiencia que reside en la ciudad de Barcelona ante el regente e oidores de ella y en la sala...
Espanya,

[Barcelona] : [editor no identificat], [1769]
LLIBRE 1 CA 160 / ED 232 (Reserva 7)
Molt illustres y de molta magnificencia, señors consellers y saui concell de trenta y sis de la present ciutat, aduertescan que la concordia dela Cofraria vella dels Marsers Iulians, feta entre ells y la part altra de la noua Confraria dels Botiguers de teles...

Barcelona : per Esteve Liberòs..., 1628

LLIBRE 1 CA 056 / ED 194 (Reserva 7)
Allegacio en fet, dels medis, entre altres, que iustifiquen la instancia de la causa, que las Confrarias dels Mestres Perxers, Velers y Valluters proseguexen, contra algunas donas, que sens titol fan fer tafatanets de tots colors y midas y venen aquells en botiga, en gros y à la menuda publicament /
Confraria dels Perxers (Barcelona)
[Barcelona? : s.n., 1636 o post.]

LLIBRE 1 CA 018 / ED 196 (Reserva 7)
Nos Philippus Dei gratia rex Castellae, Aragonum &c. comes Barcinone ... :

[Barcelona? : s.n., 1658 o post.]

LLIBRE 1 CA 068 / ED 199 (Reserva 7)
Advertiments ab los quals se mostra esser molt util, y convenient al be publich de tot lo Principat de Cathalunya, y Comtats de Rossello, y Cerdanya, lo prohibir vestir, y calsar de tota sort de robes fabricades fora Regne ... A noticia dels Majorals de la Confraria de Velluters, Torcedors de seda ...
Confraria dels Velluters (Barcelona)
[Catalunya? : s.n., 1649?]

LLIBRE 1 CA 024 / ED 192 (Reserva 7)
Pro syndico Confratriae Divae Magdalenae Sartorum praesentis civitatis Barcinone, cum P.F.G.C. et syndico Confratriae Palleriorum ejusdem civitatis, super dubiis datis et traditis in causa, coram ... Consistorio Dominorum Deputatorum & Auditorum Computorum Generalis Cathaloniae vertenti, sub indefectibili censura Michaelis Coll, Iacobi Rossell & Lleò, & Francisci Roig & Ferrer ... /
Confraria de Santa Maria Magdalena de Mestres Sastres (Barcelona)
[Barcinone? : s.n., 1704 o post.]

LLIBRE 1 CA 044 / ED 211 (Reserva 7)
Exm. senyor, Las confrarias vnidas de la present ciutat, es à saber los velluters, velers, perxers, retorsedors de seda ... y altres per son syndich, diuhen, que ab memorial apart, posan à la alta comprehenciò de V. Excelencia, lo deplorable estàt en que se troban ditas confrarias y aixi la vtilitat publica que motivarà à V. Excelencia à ampararlas, com à mare y per redundar lo benefici de aquellas en lo de la present ciutat y tota Cathalunya ...

[Barcelona? : s.n., 1700 o post.]

LLIBRE 1 CA 090 / ED 210 (Reserva 7)
Los Talleres del bordado de las cofradías /
Fernández de Paz, Esther
Madrid : Editora Nacional, DL 1982

LLIBRE 1 746.3(460.35) FER (Biblioteca)
Pro Bonaventura Fornaguera auri et argenti fabro, contra Franciscum Cassanyer tinturerium pannorum lanae praesentis civitatis /
Fornaguera, Bonaventura
[Barcelona? : s.n., 1690 o post.]

LLIBRE 1 CA 028 / ED - (Reserva 7)

 


CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL

Carrer Salmerón 25
08222 TERRASSA
Telèfon: 937 315 202
Fax: 937 856 170
biblioteca@cdmt.cat

Horari
Cita prèvia dins de l’horari següent:
de dilluns a divendres, de 9:30h a 14:00h
i dijous de 16 a 19h.